Procedura przyznawania i rezerwacji miejsc VIP

 1. Dokonanie rezerwacji miejsc VIP na XLIII Narodowy Pokaz Koni Arabskich w Janowie Podlaskim (dalej „Pokaz”) odbywa się wyłącznie drogą e-mail, z wyłączeniem gości zaproszonych przez Organizatora.
 2. Zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail: reservation@pkwk.org wraz z podaniem danych osobowych. Ponadto, osoba dokonująca zgłoszenia zobowiązana jest podać: numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
 3. Pierwszeństwo zgłoszenia i pozyskania zaproszenia VIP mają właściciele/hodowcy koni zgłoszonych do Pokazu. Każdy z właścicieli/hodowców koni uczestniczących w Pokazie uprawniony jest do uzyskania maksymalnie 2 (dwóch) zaproszeń (przez co rozumie się zaproszenia dla 2 osób, tj. właściciel/hodowca + 1 osoba towarzysząca wskazana przy zgłoszeniu) niezależnie od ilości koni zgłoszonych do Pokazu.
 4. Właściciel/hodowca, który wycofa do dnia 11 lipca 2021 roku swojego jedynego konia uczestniczącego w Pokazie, straci prawo do pozyskania 2 (dwóch) zaproszeń, o których mowa w pkt 3.
 5. Zaproszenia VIP dla właścicieli/hodowców będą rozdysponowane po dniu 11 lipca 2021 roku.
 6. Osoby nie będące właścicielami/hodowcami koni uczestniczących w Pokazie ani gośćmi zaproszonymi przez Organizatora (dalej jako „Uczestnicy”) dokonują zgłoszenia udziału w Pokazie zgodnie z pkt 2 wraz z podaniem dnia/dni pokazowych, w których chcą uczestniczyć. Zgłaszający się Uczestnik może uzyskać maksymalnie 1 (jedno) zaproszenie. O uzyskaniu zaproszenia będzie decydować kolejność zgłoszeń. Ilość wolnych miejsc dla Uczestników Pokazu będzie zależeć od ilości zgłoszeń dokonanych przez właścicieli/hodowców koni uczestniczących w Pokazie i potwierdzonej liczby gości Organizatora uczestniczących w Pokazie. Przewidywana przez Organizatora łączna liczba zaproszeń dla właścicieli/hodowców koni, gości Organizatora i Uczestników wynosi 200 (dwieście) – stan na dzień 2 czerwca 2021 roku zgodnie z uregulowaniami, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 poz. 957 zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 7. Ostateczna ilość Uczestników Pokazu, ustalona według kolejności zgłoszeń, zostanie przez Organizatora ogłoszona nie później niż do dnia 16 lipca 20221 roku – informacje będą przekazywane Uczestnikom indywidualnie na wskazany przez nich adres e-mail, po zweryfikowaniu przez Organizatora liczby wolnych miejsc dla Uczestników Pokazu, tj. po uwzględnieniu pierwszeństwa zgłoszeń dokonanych przez właścicieli/hodowców koni i po uwzględniu gości Organizatora, którzy potwierdzili swój udział w Pokazie.
 8. Organizator nie pobiera jakichkolwiek opłat za zgłoszenia i przydzielone zaproszenia na Pokaz od właścicieli/hodowców koni, gości Organizatora ani Uczestników.
 9. Uczestnikom, którzy wedle ustalonej kolejności zgłoszeń nie otrzymają zaproszeń z uwagi na obowiązujący limit zaproszeń, będzie przysługiwać pierwszeństwo w uzyskaniu nieodpłatnego miejsca na trybunie dla publiczności. W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany będzie potwierdzić chęć uzyskania nieodpłatnego miejsca na trybunie dla publiczności w odpowiedzi zwrotnej na informację, o której mowa w pkt 7.
 10. Wszelkie osoby uczestniczące w Pokazie zobowiązane będą do złożenia stosownego oświadczenia w dniu imprezy związanego z zagrożeniem epidemiologicznym SARS-CoV-2.
 11. Osoba dokonująca rezerwacji i podająca swoje dane osobowe w zgłoszeniu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Polski Klub Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie („PKWK”) swoich danych osobowych wskazanych w niniejszym zgłoszeniu, w celu dokonania rezerwacji miejsc na udział w wydarzeniu: XLIII Narodowym Pokazie Koni Arabskich organizowanym przez PKWK. Osoba dokonująca zgłoszenia jednocześnie oświadcza, że została poinformowana przez PKWK o prawie wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym cofnięcie takiej zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego PKWK dokonał przed wycofaniem przedmiotowej zgody.