Procedura dokonywania rezerwacji miejsc VIP / Procedure of ordering VIP seats

 1. Dokonanie rezerwacji miejsc VIP na XLI Narodowy Pokaz Koni Arabskich oraz aukcję „Pride of Poland” odbywa się wyłącznie drogą e-mail.
 2. Zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail: reservation@pkwk.org wraz z podaniem danych osobowych lub danych firmy. Ponadto, osoba dokonująca zgłoszenia zobowiązana jest podać: telefon kontaktowy, numer NIP oraz ilość rezerwowanych miejsc, a także informacje czy przysługuje osobie upust jako hodowcy – członka Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich (dot. wyłącznie rezerwacji na XLI Narodowy Pokaz Koni Arabskich).
 3. Osoba zgłaszająca otrzyma zwrotne potwierdzenie dokonania zgłoszenia wraz z fakturą, którą należy zapłacić w ciągu 7 dni.
 4. Zgłoszenia rezerwacji dokonywać można najpóźniej do dnia 31 lipca 2019 roku.
 5. Brak opłaty za dokonaną rezerwację w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury, oznacza że rezerwacja zostaje anulowana.
 6. Organizator nie przyjmuje płatności za rezerwację w gotówce. Wszelkie rezerwacje VIP podlegają potwierdzeniu i opłacie w postaci przelewu na rachunek bankowy Organizatora (Polskiego Klubu wyścigów Konnych) wskazany na fakturze.
 7. Osoba dokonująca rezerwacji i podająca swoje dane osobowe w zgłoszeniu oświadcza, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Klub Wyścigów Konnych („PKWK”) z siedzibą w Warszawie swoich danych osobowych wskazanych w niniejszym zgłoszeniu, w celu dokonania rezerwacji miejsc VIP na wydarzeniach: XLI Narodowym Pokazie Koni Arabskich oraz Aukcji „Pride of Poland” organizowanych przez PKWK. Osoba dokonująca zgłoszenia jednocześnie oświadcza, że została poinformowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych o prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym cofnięcie takiej zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego Polski Klub Wyścigów Konnych dokonał przed wycofaniem przedmiotowej zgody.
 1. Booking VIP venues for the XLI National Arabian Horse Show and the auction “Pride of Poland” takes place exclusively via e-mail.
 2. Applications should be made to the e-mail address: reservation@pkwk.org with providing personal data or company data. In addition, the person submitting the application is obliged to provide: a contact telephone number, NIP (Tax ID, VAT No.) and the number of booked places, as well as information whether the person is entitled to discount as a breeder – member of Polish Association of Arabian Horse Breeders (applies only bookings for the XLI National Arabian Horse Show).
 3. The declarant will receive a return confirmation of the application together with an invoice, which must be paid within 7 days.
 4. Booking can be made no later than July 31, 2019.
 5. No fee for a booking made within 7 days from the date of invoice, means that the booking is canceled.
 6. The organizer does not accept payment for booking in cash. All VIP bookings need confirmation and payment via transfer to the bank account of the Organizer (Polish Jockey Club) indicated on the invoice.
 7. The person who makes the booking and giving his/her personal data in the application, declares that agree to the processing of personal data indicated in this application by the Polish Jockey Club (“PJC”) based in Warsaw, in order to make VIP reservations at the following events: XLI National Arabian Horse Show and the Auction “Pride of Poland” organized by the PJC. The person, who makes the booking , declares that he/she has been informed by the Polish Jockey Club about the right of withdrawal of the processing of his/her personal data, the withdrawal of such consent will not affect the lawfulness of processing data, which the PJC made before the withdrawal of the consent .
Close Menu