Pride of Poland 2019, Summer Sale 2019

Warunki Aukcji

Pride of Poland 2019, Summer Sale 2019

Terms and Conditions of the Auction

Organizatorem aukcji „Pride of Poland” odbywającej się w dniu 11 sierpnia 2019 roku oraz aukcji ”Summer Sale” odbywającej się w dniu 12 sierpnia 2019 roku na terenie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim (Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski) jest Polski Klub Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie (ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa) – dalej jako „Organizator” lub „PKWK”.

 

Niniejsze Warunki Aukcji (Warunki Sprzedaży) odnoszą się zarówno do aukcji „Pride of Poland” odbywającej się w dniu 11 sierpnia 2019 roku jak i do aukcji ”Summer Sale” odbywającej się w dniu 12 sierpnia 2019 roku na terenie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, które dalej zwane są łącznie jako „Aukcja” lub „licytacja”.

 

Udział w Aukcji (licytacji)

 

1.        W Aukcji mogą uczestniczyć na równych prawach osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.

 

2.        Aby wziąć udział w Aukcji należy (spełnić łącznie):

 

a)        zarejestrować się, wypełniając oficjalny formularz rejestracyjny w celu otrzymania indywidualnej tabliczki z numerem oferenta;

 

b)        wpłacić wadium w wysokości 2.000,00 EUR (słownie: dwa tysiące euro) lub 8.500 PLN (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) na rachunek:


dla płatności w EUR – Nr konta(IBAN):

PL04 2030 0045 3110 0000 0035 8940 EUR

SWIFT (BIC): PPABPLPK

 

dla płatności w PLN – Nr konta (IBAN):

PL62 2030 0045 1110 0000 0008 8520 PLN

SWIFT (BIC): PPABPLPK

lub w biurze Aukcji umiejscowionym na terenie Stadniny Koni w Janowie wyłącznie w dniach 8-12 sierpnia 2019 roku, najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem Aukcji (Organizator musi fizycznie dysponować wadium przed rozpoczęciem Aukcji);

 

c)        podać dokładne dane osobowe i przedstawić dokument tożsamości lub dokumenty potwierdzające status prawny (w szczególności odpis z odpowiedniego urzędowego rejestru oraz niezbędne pełnomocnictwa);

 

d)        wyrazić zgodę (podpisując stosowne oświadczenie) na przetwarzanie przez PKWK danych osobowych uczestnika aukcji celem udziału w Aukcji;

 

e)        Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Warunkami Aukcji i ich akceptacją. Akceptacja Warunków Aukcji stanowi jednocześnie akceptację Wzoru umowy sprzedaży i postanowień umowy – Wzór umowy stanowi załącznik do Warunków Aukcji.


3.        Wpłata wadium umożliwia wzięcie udziału w licytacji każdego konia. Wpłacając wadium, uczestnik licytacji akceptuje niniejsze Warunki Aukcji i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Osoby przystępujące do udziału w licytacji zobowiązane są do podpisania Warunków Aukcji i oświadczenia o ich akceptacji.


4.        Wpłacone wadium w razie braku przesłanek do jego zatrzymania zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia jednego konia.

5.        Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 7 dni) po zakończeniu Aukcji, jeśli zakup nie zostanie zrealizowany i nie istnieją przesłanki do jego zatrzymania. Zwrot wadium dokonany zostanie zgodnie ze sposobem jego wpłaty (przelew bankowy lub gotówka). Koszty operacji są pokrywane przez uczestnika Aukcji.

6.        Wpłacone wadium upoważnia do zakupu tylko jednego konia. Przy zakupie kolejnego konia, mogą być wymagane dodatkowe gwarancje ustanowione na rzecz Organizatora. Ewentualny zwrot wadium nastąpi na zasadach analogicznych jak w ust. 5. powyżej.

 

7.        Aukcja odbywa się w systemie licytacji jawnej, a jej rozpoczęcie planowane jest przez Organizatora o godzinie 17.00 w dniu 11 sierpnia 2019 roku oraz o godzinie 12.00 w dniu 12 sierpnia 2019 roku. Organizator zastrzega możliwość zmiany godziny rozpoczęcia Aukcji i poinformowania o tym uczestników Aukcji najpóźniej na 2 (dwie) godziny przed planowanym rozpoczęciem Aukcji.

 

Licytacja i sprzedaż koni

 

8.        Licytacja będzie prowadzona w sposób wskazany w niniejszych Warunkach Aukcji, systemem zwyczajowo przyjętym na aukcjach sprzedaży koni. Licytacja będzie prowadzona w walucie euro. Minimalna kwota postąpienia wynosi: 1000,00 EUR (słownie: tysiąc euro) dla aukcji Pride of Poland oraz 500,00 EUR (słownie: pięćset euro) dla aukcji Summer Sale, jednak pozostawia się Organizatorowi prawo zmiany kwoty postąpienia w trakcie Aukcji przez Aukcjonera.

 

9.        Aby oferta była skuteczna, konieczne jest licytowanie z wykorzystaniem tabliczki dostarczanej przez Organizatora przy rejestracji uczestnika w biurze Aukcji. Oferty złożone w inny sposób nie będą brane pod uwagę. Organizator zastrzega możliwość zmiany w w/w zakresie i prowadzenia Aukcji za pomocą kart aukcyjnych (elektronicznie). W przypadku zmiany, każdy uczestnik Aukcji zostanie poinstruowany o sposobie korzystania z karty aukcyjnej podczas rejestracji w Biurze Aukcji przez personel wskazany przez Organizatora.

 

10.     Każdy koń posiada cenę minimalną (rezerwową) wyznaczoną przez właściciela i może zostać sprzedany nabywcy za najwyższą cenę wylicytowaną, nie niższą od ceny minimalnej (rezerwowej), chyba że ogłoszone zostanie inaczej (wyrażona będzie zgoda właściciela na zaoferowaną cenę). Osiągnięcie ceny minimalnej ogłaszane jest przez prowadzącego Aukcję po zakończeniu danej licytacji bez podawania jej wysokości.

 

11.     Cena nabycia, będąca najwyższą ofertą ogłoszoną przez prowadzącego Aukcję, jest ostateczną ceną netto, nie podlega negocjacjom i zostanie powiększona o podatek VAT w obowiązującej wysokości (8 procent). Kwota podatku VAT zostanie zwrócona nabywcom, którzy:

 

a)        posiadają numer rejestracyjny VAT w Unii Europejskiej i potwierdzą wewnątrzwspólnotową dostawę odbieranych koni,

albo

 

b)        przedstawią dokumenty wywozowe, potwierdzające wywóz zakupionych koni poza terytorium Unii Europejskiej, konieczne dla potraktowania sprzedaży jako export, pod warunkiem, że procedura celna wywozu będzie miała początek na terenie Polski i zamknięta zostanie w ciągu 3 miesięcy od dnia dokonania pełnej płatności za zakupione konie.

 

12.     Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Przybicie przez aukcjonera ceny jest równoznaczne z nieodwołalnym zawarciem umowy sprzedaży.

 

13.     Oferta złożona w toku Aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą, chyba że licytant, który złożył ofertę najkorzystniejszą odmówi zawarcia umowy przedłożonej przez Organizatora tuż po wygraniu licytacji (po przybiciu), wówczas wiążąca pozostaje oferta złożona przez licytanta poprzedzającego ofertę najkorzystniejszą. Licytant ten zobowiązany jest do podpisania Umowy przedłożonej przez Organizatora, pod rygorem utraty wadium i dalszych konsekwencji, o których mowa w ust. 26 i 27.

 

14.     Prowadzący Aukcję ma prawo do odmowy przyjęcia dowolnej oferty lub unieważnienia dowolnej licytacji bez podania przyczyny.

 

15.     W razie powstania jakiegokolwiek sporu pomiędzy dwoma lub więcej oferentami, przeprowadzana jest licytacja dodatkowa tj.: licytacja realizowana począwszy od najwyższego poziomu oferty osiągniętego przed zaistnieniem sporu, lub spór taki zostanie rozstrzygnięty w inny sposób przez prowadzącego Aukcję.

 

16.     Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania jednego lub więcej koni z Aukcji przed jej rozpoczęciem lub w czasie jej trwania bez podania przyczyny, a także dopuszcza możliwość powtórnej licytacji konia, na którego nie została zawarta umowa sprzedaży podczas pierwszej licytacji (np. nie została osiągnięta cena minimalna/rezerwowa).

 

17.     Nad prawidłowością przebiegu licytacji czuwać będzie notariusz obecny przez cały czas trwania Aukcji.

 

Opis i kwestie zdrowotne

18.     Każdy koń wystawiony do sprzedaży ma potwierdzony rodowód, posiada paszport i jest zarejestrowany w Polskiej Księdze Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi. Każdy koń oferowany na Aukcji posiada aktualne szczepienia przeciwko grypie.

 

19.     Każdy koń oferowany na Aukcji został poddany weterynaryjnemu badaniu ogólnego stanu zdrowia – na życzenie nabywcy lekarz weterynarii przedłoży stosowne zaświadczenie.

 

20.     Każda klacz opisana jako „źrebna” posiada certyfikat hodowlany oraz oświadczenie lekarza weterynarii w formie pisemnej potwierdzające ciążę z datą badania. Certyfikat taki wraz z jego kopią jest dostępny do wglądu w Biurze Aukcji. Organizator, jeśli nie uzyska certyfikatu hodowlanego klaczy przed rozpoczęciem licytacji, zastrzega sobie prawo do ogłoszenia, że certyfikat taki nie został przedstawiony, ale klacz była zaźrebiana.

 

21.     Każdy koń płci męskiej opisany niezgodnie ze stanem faktycznym, tzn. jako „ogier” w przypadku wnętra jedno lub obustronnego, podlega zwrotowi, chyba że zostało to zaznaczone w opisie.


22.     Każdy koń „tkający”, „wędrujący po boksie” podlega zwrotowi, chyba że narowy te zostały zaznaczone w opisie.

 

23.     Zastrzega się, że nabywca ma prawo do zwrotu zakupionych koni z powodu wymienionych w ust. 22 narowów pod warunkiem, iż: w terminie 7 dni od daty wydania konia, Organizator otrzyma pisemny wniosek ze strony nabywcy z prośbą o dokonanie oględzin zakupionego konia, u którego stwierdza się któryś z powyższych narowów lub aby stwierdzić, że koń nie został prawidłowo opisany zgodnie z niniejszymi warunkami.

 

24.     Każdy koń, u którego wyniki testów krwi wykluczą możliwość wysyłki eksportowej, podlega zwrotowi.

Obowiązki nabywcy

 

25.     Nabywca każdego konia zobowiązany jest:

 

a)        podać dokładne dane osobowe i przedstawić dokument tożsamości lub dane rejestrowe potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (aktualny wypis z rejestru);

 

b)        podpisać umowę przedłożoną przez Organizatora tuż po wygraniu licytacji (po przybiciu) i uzyskaniu prawa do nabycia – Wzór umowy sprzedaży stanowi Załącznik do Warunków Aukcji;

 

c)        wpłacić całkowitą cenę brutto za zakup danego konia pomniejszoną o wpłacone wadium, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego (Wystawcy) podany w umowie sprzedaży, niezwłocznie po wygraniu licytacji: (i) w ciągu 5 (pięciu) dni licząc od daty sprzedaży (tylko nabywcy krajowi); (ii)w ciągu 5 (pięciu) dni licząc od dnia uzyskania wyników badań weterynaryjnych umożliwiających wysyłkę konia za granicę (tylko nabywcy zagraniczni). Przedłużenie terminu płatności może mieć miejsce wyłącznie na podstawie nieodwołalnej, bezwarunkowej gwarancji bankowej płatnej na pierwsze żądanie Sprzedającego (Wystawcy), przedłożonej przez nabywcę, na całą należną kwotę;

 

d)        zobowiązać się do pokrycia wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem koni po Aukcji z uwzględnieniem kosztów przebywania w stajni, jak również kosztów transportu wywozowego wraz z kosztami wysyłki próbek krwi lub surowicy do laboratoriów wykonujących testy, innych wymaganych kosztów weterynaryjnych, kosztów związanych z odprawą celną, itp.;

 

e)        odebrać każdego konia nabytego podczas Aukcji na własny koszt, w dniu i w miejscu określonym ze Sprzedającym konia.

 

26.     Jeżeli nabywca nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w pkt. 25:

 

a)        traci wadium bez możliwości jego zwrotu ani negocjacji;

 

b)        traci prawo do konia, tak jak w przypadku rezygnacji z zakupu;

 

c)        każdy koń i jego potomstwo urodzone po Aukcji z klaczy opisanej jako „źrebna” może być sprzedawane po raz kolejny. W każdym przypadku sprzedaż może nastąpić od razu lub później podczas aukcji publicznej lub w sprzedaży bezpośredniej;

 

d)        Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia danych takiego nabywcy, na co nabywca wyraża zgodę.

 


27.     Prawny tytuł własności dotyczący zarówno konia nabywanego, jak i jego potomstwa urodzonego po Aukcji z klaczy opisanych jako „źrebne” nie zostanie przeniesiony na nabywcę do momentu opłacenia całej należnej kwoty wraz z wszystkimi pozostałymi wydatkami brutto, związanymi z obecnie obowiązującymi Warunkami Aukcji lub innych opłat należnych Sprzedającemu (Wystawcy) i/lub Organizatorowi.

 

28.     Ryzyko związane z nabywanymi końmi i potomstwem urodzonym po Aukcji przenoszone jest na nabywcę z chwilą dokonania przybicia (ogłoszenia nabycia przez prowadzącego Aukcję) podczas licytacji.

 


29.     Jeśli nabywca odmówi zapłacenia należności dotyczących któregokolwiek konia w terminie podanym w niniejszych Warunkach Aukcji, zarówno sprzedający konia, jak i Organizator, mają prawo niezależnie od innych uprawnień domagać się zapłaty od nabywcy, a także wykorzystać wszelkie możliwości prawne w celu uzyskania takiej zapłaty. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia danych takiego nabywcy, na co nabywca wyraża zgodę.

 

30.     Odbiór zakupionego konia z miejsca Aukcji jest możliwy jedynie w przypadku uiszczenia całkowitej ceny zakupu konia w formie potwierdzonego przelewu pieniężnego na rachunek Sprzedającego lub gotówką.

 

31.     Zaraz po zakończeniu Aukcji wszystkie sprzedane konie zostaną przetransportowane z powrotem do stajni sprzedających i przebywać tam będą na ryzyko nabywcy w okresie do 14 dni po sprzedaży. Dalsze przebywanie konia w stajniach sprzedającego jest możliwe za dodatkowym kosztem nabywcy w kwocie 12 EUR za każdy dzień.

 

32.     Inne rozwiązania dotyczące transportu lub utrzymania koni po czasie określonym w pkt 31 mogą zostać uzgodnione bezpośrednio pomiędzy nabywcą a sprzedającymi konia na podstawie odrębnych umów lub porozumień.

 


Ubezpieczenie

33.     Ubezpieczenie na wypadek śmierci obejmuje każdego konia do wysokości ceny zakupu w momencie dokonania przybicia. Ubezpieczenie pozostanie w mocy do czasu, aż nabywca podpisze umowę sprzedaży lub do północy pierwszego dnia roboczego po dacie przybicia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej i co zobowiązuje nowego właściciela do zapewnienia ciągłości polisy, jeśli taka jest jego wola.

 

 

Uwagi dla nabywców

 

34.     Każdemu nabywcy usilnie zaleca się dokładne obejrzenie koni przed zakupem. Każdy koń sprzedawany jest w stanie z dokonanych oględzin i pod żadnym warunkiem dotyczącym sprzedaży nie gwarantuje się, że dany koń spełnia określone wymagania co do jakości, nadaje się do treningu, lub do innych potencjalnie zakładanych przez nabywcę celów.

 

35.     Oględzin koni można dokonać w stajni od godz. 9.00 w dniu Aukcji (każdej z Aukcji), do jednej godziny przed rozpoczęciem licytacji.

 

36.     Wszystkie konie sprzedawane są na Warunkach Aukcji określonych przez Organizatora w niniejszych postanowieniach. Wszelkie oświadczenia i korekty dotyczące danych w katalogu ogłoszone podczas Aukcji pozostają w mocy i w związku z tym wszyscy nabywcy są zobowiązani do obecności na początku licytacji danego konia w celu poznania wszystkich komunikatów dotyczących tego konia.

 

Odpowiedzialność za konie

 

37.     Wszystkie osoby przebywające na terenach aukcyjnych podczas trwania Aukcji i imprez z nią związanych czynią to na własne ryzyko. Organizator Aukcji nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody na zdrowiu czy mieniu poniesione przez te osoby podczas trwania Aukcji lub imprez z nią związanych.

 

38.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadnego konia ani za żadne szkody wyrządzone koniom i za żadne kontuzje, jakie odniosą podczas przybywania na terenie Aukcji.

 

39.     Właściciel ponosi odpowiedzialność za poszkodowanie koni w wyniku choroby, wypadku lub z innych przyczyn, od momentu przyjazdu na miejsce Aukcji i podczas całego pobytu na miejscu, chyba że dany koń zostanie sprzedany, w wyniku czego ryzyko związane z końmi przechodzi na nabywcę wraz z uderzeniem młotka.

 

40.     Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin poszczególnych lub wszystkich koni wwożonych i/lub stacjonujących na teren Aukcji i do nie przyjęcia lub odizolowania każdego konia uznanego za nie nadającego się do sprzedaży z jakiegokolwiek powodu. Organizator nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w związku z dokonaniem oględzin, wycofaniem lub odizolowaniem danego konia.

Postanowienia końcowe

41.     Niniejsze Warunki Aukcji są regulowane wyłącznie przez prawo polskie. Wyłączną jurysdykcję posiadają polskie sądy powszechne. Sądem miejscowo właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Aukcją jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

42.     Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia uzupełnień lub zmian postanowień Warunków Aukcji nie później jednak niż na 3 dni przed planowanym terminem Aukcji.

 

The Organizer of the “Pride of Poland” auction held on the August 11th, 2019 and the “Summer Sale” auction held on August 12th, 2019 at the Horse Stud in Janów  Podlaski (Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski) is the Polish Jockey Club with its seat in Warsaw (Puławska Street 266, 02-684 Warsaw) – hereinafter referred to as the “Organizer” or “PKWK“.

 

These Auction Terms (Sale Conditions) apply both to the “Pride of Poland” auction held on the August 11, 2019 and the “Summer Sale” auction held on the August 12, 2019 at the Horse Stud in Janów Podlaski – hereinafter referred to jointly as the “Auction“.

 

 

Participation in the Auction (Bidding)

1.        Both individual persons and legal (corporate buyers) as well as other organizational units with legal capacity may participate on equal terms in the bidding without any restrictions.

 

2.        In order to participate in the Bidding one must (fulfill jointly):

 

a)        register by completing the official registration form in order to receive an individual plate with the Bidder’s number;

 

b)        pay a bid bond in the amount of EUR 2,000.00 (say: two thousand euros) or PLN 8,500 (say: eight thousand five hundred zlotys) to the following account:

Payment in EUR – No. account(IBAN):

PL04 2030 0045 3110 0000 0035 8940 EUR

SWIFT (BIC): PPABPLPK

 

Payment in PLN – No. account (IBAN):

PL62 2030 0045 1110 0000 0008 8520 PLN

SWIFT (BIC): PPABPLPK

 

or at the Auction Office located in the Horse Stud in Janów Podlaski between 9-12 August 2019, at least 2 (two) hours before the start of the Auction (the Organizer must physically dispose of the bid bond before the start of the Auction);

 

c)        provide accurate personal details and present an ID or documents confirming the legal status (in particular an extract from the relevant official register and necessary power of attorney);

 

d)        give consent (sign the relevant statement) for the Polish Jockey Club to process the personal data of the Bidder in order to participate in the Auction;

 

e)        Make a statement to read the Auction Terms and Conditions and accept them. Acceptance of the Auction Terms and Conditions is at the same time acceptance of the Sale Agreement template and the provisions of the Sale Agreement template – The Sale Agreement template is attached to the Auction Terms and Conditions.

 

3.        The bid bond payment allows one to participate in the bidding of each horse. By paying the bid bond, the Bidder accepts Auction Terms and Conditions and makes a commitment to abide by them. The Bidders are obligated to sign the Auction Terms and Conditions and the statement about their acceptance.

 

4.        The bid bond, in the absence of prerequisites for its retention, is treated as an integral part of the sale price for one horse only.

 

5.        The bid bond will be returned immediately (within 7 days) after the Auction ends, if the purchase is not effective and there are no reasons to detain it. The return of the bid bond will be made in accordance with the method of its payment (via bank transfer or cash). The costs of the operation are covered by the Bidder.

 

6.        The bid bond payment entitles one to purchase only one horse. Each next purchase may require an additional guarantees for the benefit of the Organizer. Any return of the bid bond will be made on the same terms as stated in item 5 above.

 

7.        The Auction takes place in the public bidding system and its commencement is planned by the Organizer at 17.00 on the 11 August 2019 and at 12.00 on 12 August 2019. The Organizer reserves the right to change the start time of the Auction and will inform the auction participants about it no later than 2 (two) hours before the planned start of the Auction. 


Bidding and sale of horses

 

8.        The bidding will be conducted according to the Auction Terms and Conditions, in the usual way commonly practiced at horse auctions. The bidding will be in EURO. The minimum bidding increment is to be: EUR 1000.00 (say: one thousand euros) for the Auction “Pride of Poland” and EUR 500.00 (say: five hundred euros) for the Auction “Summer Sale”, however the Organizer has a right to change the bidder’s increment during the Auction by Auctioneer.

 

9.        It is necessary to bid using the plate provided by the Organizer during registering the Bidders in the Auction Office. Offers submitted in a different way will not be valid. The Organizer reserves the right to change the aforementioned scope and conduct the Auction by using auction cards (electronic system). In the event of a change, each Bidder will be instructed on how to use the auction card during registration in the Auction Office by the staff designated by the Organizer.

 

10.     Each horse has a minimum (reserve) price set by the owner and may be sold to the Bidder, not lower than the minimum (reserve) price, unless otherwise stated (the owner’s consent will be expressed on the offered price). The minimum price is announced by the auctioneer after the auction ends without giving its amount.

 

 


11.     The purchase price, being the highest bid announced by the Auctioneer, is the final net price, non-negotiable, which will be increased by VAT at the applicable rate (8 per cent). The amount of VAT will be reimbursed to the Bidders (customers) who:

 

a)        Possess a European Union VAT registration number and will confirm the intra-Community delivery of the collected horses,

or

 

b)        will submit exportation documents, confirming exportation of the purchased horses out of territory of the European Union, under the condition, that the customs will have origin in Poland and will be completed within 3 months from the date of making full payment for the purchased horse or horses.

 

12.     The sale agreement is concluded at the moment of “the fall of hammer”. The fall of hammer is equivalent to the irrevocable conclusion of a sales contract.

 

13.     The offer submitted during the Auction is no longer binding if another auction participant (Bidder) has submitted a more advantageous offer, unless the Bidder who submitted the best offer refuses to conclude the contract submitted by the Organizer shortly after winning the bid. In such a case the offer submitted by the Bidder preceding the most favorable offer is still valid. The Bidder is obliged to sign the Agreement submitted by the Organizer, under pain of losing the bid bond and further consequences referred to items 26 and 27.

 

14.     The Auctioneer reserves the right to refrain from accepting any bid or to make the particular bidding null and void without giving reason therefore.

 

15.     If any dispute arises between two or more Bidders the horse in dispute will be immediately put up for advance bidding starting from the highest level reached before the dispute arouse or the dispute will be settled by the Auctioneer.

 

16.      The Organizer reserves the right to withdraw any lot or lots from the Auction before or during the bidding without giving any reason therefore, and the Organizer may allow the re-auction of the unsold horse (e.g. if minimum / reserve price has not been reached).

 

17.     The course of the Auction shall be supervised by notary designated to be present during the Auction.

 

Description and health

 

18.     Each horse offered for sale shall have a confirmed pedigree and is registered in the Polish Arabian Horse Stud Book. Each horse offered on the Auction shall have current vaccinations against influenza.

 

19.     Each horse offered on the Auction shall have undergone veterinary examination of general health – at the purchaser’s request, the veterinarian will submit a relevant certificate.

 

20.     Each mare being described as “in foal” shall have a breeding certificate and a veterinary surgeon statement in written form confirming pregnancy with the date of examination. The certificate along with its copy shall be made available to be seen in the Auction Office. If the Organizer does not obtain the breeding certificate of the mare before the bidding starts, the Organizer reserves the right to announce that the breeding certificate has not been presented, but the mare was inbred.

 

21.     Each horse described in the actual state, i.e. as a “stallion” in the case of rigs or crypt-orchids (the term rig or crypt-orchid applies to male horses in which one or both testes do not descend into the scrotum from the abdomen at the usual time), is subject to return, unless indicated in the description.

 

22.     Each horse, which is “weaver”, “boxwalker” is subject to return, unless these vices have been marked in the description.

 

23.     The purchaser reserves the right to return the purchased horses due to the vices listed in paragraph 22 provided that: within 7 days from the date of delivery of the horse, the Organizer will receive a written request from the purchaser with a request to inspect the purchased horse with which one of the above vices is found or to find that the horse has not been properly described in accordance with these conditions.

 

24.     Every horse, in which blood test results exclude the possibility of export shipping, is returned.

 Buyer’s duties

 25.     The buyer of each horse is obliged to:

 

a)        provide accurate personal data and present ID or registration data confirming running a business (i.e. actual excerpt from economic register);

 

b)        sign the contract submitted by the Organizer right after winning the bidding or obtaining the right to purchase – The sale contract template is attached to the Auction Terms and Conditions;

 

c)        pay the total contract value, deducting the bid bond amount, in cash or by unconditional money order to seller’s bank account indicated in Sale contract, shortly after winning the bid: (i) within 5 (five) days counting from the date of the sale (only domestic buyers); (ii) within 5 (five) days from the date of obtaining the results of veterinary tests enabling the horse to be sent abroad (only foreign buyers). The extension of the payment deadline could be done exclusively on the basis of the irrevocable, unconditional bank guarantee payable at the first request of the Seller (the Exhibitor), presented by the Buyer;

 

 

d)        undertake to cover all the expenses connected with maintenance of the horses after the Auction, including stabling costs as well as the export shipment including costs of veterinary tests, forwarding expenses, custom clearance, costs of shipping the blood or serum samples to the laboratories performing the test etc.;

 

 

e)        pick up each horse purchased during the Auction at his own expense, on the day and at the place specified by the Seller.

 

26.     If the Buyer would fails to fulfill any of the conditions specified in item 25:

 

a)        the loses the bid bond without the feasibility of its return or any negotiation;

 

b)         he loses the right to the horse as though he would resign from the purchase;

 

c)         each horse and the offspring foaled after the Auction out of the mare described as “in foal” may be sold once again. In any case, the sale might occur right away or later on during a public auction or direct sale;

 

d)        The Organizer reserves the right to publicize the data of such a Buyer, to which the Buyer agrees.

 

27.     The title of possession concerning either the horse being purchased or the offspring being foaled after the Auction of the mares described as “in foal” would not be transferred to the Buyer unless he should pay the total amount of money being due including all the remaining expenses connected with the present conditions of the Auction Terms or other dues to the Seller and / or the Organizer.

 

28.     Risk connected with the horses being purchased and the offspring being foaled after the Auction is being transferred to the Buyer with “the fall of hammer” during the Auction (announcement of the purchase by the Auctioneer).

 

29.     If the Buyer would refuse to pay the money due for any horse within time being stated in these Auction Terms and Conditions, either the Seller or the Organizer has the right to demand the payment from the Buyer, as well as to find and use all legal terms to obtain such payment. In addition, the Organizer reserves the right to publicize the data of such a Buyer, to which the Buyer agrees.

 

30.     Picking up the horse being purchased from the place of the Auction would be possible only in case of immediate payment of the total contract value in cash or by confirmed money transfer.

 


31.     Right after the Auction is finished, all the horses being sold should be shipped back to the stables of the Seller in order to be maintained there at the Buyer’s risk and the expense of the Seller (owner) up to 14 days after the Sale. Further stabling is possible at the Buyer’s expense of 12 EUR, per day.

 

32.     Other solutions regarding the transport or the maintenance of horses after the time being stated in item 31 may be settled directly between the Buyer and the Sellers on the basis of separate agreements.Insurance

 

33.     Immediate full mortality insurance coverage is effective upon the fall of the hammer, for the total purchase price. The insurance arranged by the Organizer will remain in effect until the Buyer signs the contract or until midnight of the first business day after the sale, whichever occurs first, by which time it is the obligation of the new owner to arrange permanent insurance if desired.

 

Notice for the Buyers

 

34.     It is highly recommended for each Buyer to inspect the horses carefully before the purchase. Each horse is sold as it stands and there is no term implied in any sale that any horse is of satisfactory quality or is fit for training or any particular purpose.

 

35.     The examination of the horses can be made in the stable from 9.00 on the day of the Auction (each Auction), to 1 (one) hour before the start of the Auction.

 

36.     All the horses are being sold under the Auction Terms and Conditions stated by the Organizer. All statements and corrections regarding the data in the catalogue announced during the Auction are in force and due to that all the Buyers are obliged to be present at the beginning of the bidding of a particular horse in order to learn all announcements concerning this horse.

 

Responsibility for the horses

37.     All persons are present at the ground of the event throughout the entire time at their own risk. The Organizes of the Auction shall not be held responsible or liable for any loss or damage, which could happen to any persons during the whole event.

 

38.     The Organizer is not responsible or liable for any horse, neither for any damages nor for any bruises, which could occur during stabling the horses at the ground.

 

39.     The owner of the horse is responsible or liable for the damage of the horse as a result of any disease, accident or any other cause, from the moment of entering the ground of the Auction and during the whole stay unless the particular horse would be sold which should result in transferring the risk concerning the horse to the Buyer with “the fall of hammer”.

 

40.     The Organizer reserves the right to inspect a particular horse or all the horses entering and/or stabled at the ground of the event and to forbid the entrance or to decide to isolate any horse for sale due to any reason. The Organizer will not bear any responsibility in connection with the inspection, withdrawal or isolation of a given horse.

 Final Provisions 

41.     These Terms and Conditions of Auction are governed by the applicable laws of Poland. In case of any dispute the Polish courts shall have an exclusive jurisdiction. The court with jurisdiction over all disputes related to the Auction is the court competent for the seat of the Organizer.

 

42.     The Organizer reserves the right to introduce amendments or changes to the Auction Terms and Conditions not later than 3 (three) days before the planned date of the Auction.

 

Close Menu