Regulamin zgłaszania koni

REGULAMIN ZGŁASZANIA KONI
do udziału w Aukcji „Pride of Poland” w dniu 15 sierpnia 2021 roku oraz w Aukcji „SUMMER ARABIAN HORSE SALE” w dniu 16 sierpnia 2021 roku

Organizatorem aukcji Pride of Poland odbywającej się w dniu 15 sierpnia 2021 roku oraz aukcji Summer Arabian Horse Sale odbywającej się w dniu 16 sierpnia 2021 roku na terenie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim (Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski) jest Polski Klub Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie (ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa) – dalej jako „Organizator” lub „PKWK”.

Niniejszy Regulamin Zgłaszania Koni do Aukcji odnosi się zarówno do aukcji Pride of Poland odbywającej się w dniu 15 sierpnia 2021 roku, jak i do aukcji Summer Arabian Horse Sale odbywającej się w dniu 16 sierpnia 2021 roku na terenie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, które dalej zwane są łącznie jako „Aukcja” lub „Aukcje”.

 1. Aukcja jest dostępna dla wszystkich koni urodzonych w Polsce i zarejestrowanych w PASB.
 2. Osoba zgłaszająca konia do sprzedaży jest jego wyłącznym właścicielem lub współwłaścicielem (w przypadku współwłaściciela zgłoszenia dokonują wszyscy współwłaściciele lub jeden ze współwłaścicieli za pisemną zgodą pozostałych współwłaścicieli wyrażoną na piśmie). Prawo własności konia nie jest ograniczone roszczeniami innych osób.
 3. Zgłaszany koń jest wolny od wad zwrotnych (dychawica, ślepota, tkanie, łykawość) zdrowy oraz w przypadku klaczy źrebnej ma zaświadczenie o stwierdzeniu źrebności.
 4. Zgłoszeń koni należy dokonywać do dnia 18 czerwca 2021 roku. Konie przyjęte do sprzedaży zostaną umieszczone na liście Organizatora która zostanie zamknięta w dniu 22 czerwca 2021 roku.
 5. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przedstawienie wraz ze zgłoszeniem (stosowny formularz zgłoszeniowy stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu) kariery pokazowej, wyścigowej lub sportowej konia oraz zdjęć konia wraz z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie/publikację zdjęć konia w związku z Aukcją.
 6. Spośród zgłoszonych koni Organizator dokona wyboru (wyselekcjonowania) koni na listę aukcyjną dotyczącą aukcji Pride of Poland odbywającej się w dniu 15 sierpnia 2021 roku. Konie, które decyzją Organizatora nie zostaną umieszczone na liście aukcyjnej aukcji Pride of Poland zostaną umieszczone na liście aukcyjnej aukcji Summer Arabian Horse Sale odbywającej się w dniu 16 sierpnia 2021 roku. Organizator zastrzega, że dokonanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem konia na którąkolwiek z Aukcji.
 7. Konie zostaną ustawione na listach aukcyjnych według rankingu wyników uzyskanych podczas pokazów lub zawodów sportowych (pod uwagę będzie brany najlepszy z osiągniętej w karierze wynik).
 8. Na aukcję „Pride of Poland” mogą zostać zakwalifikowane jedynie konie, które w swoich dotychczasowych udziałach w pokazach zakwalifikowały się minimum do „pierwszej piątki” w danej klasie (Pokazu Narodowego, innych pokazów).
 9. Koszt wpisowego dla koni przyjętych na Aukcje wynosi 3.500 PLN (plus VAT 23%) od jednego zakwalifikowanego konia do Aukcji. Cena obejmuje dwa miejsca VIP podczas obydwu Aukcji.
 10. Prowizja dla Organizatora od sprzedaży konia podczas którejkolwiek z Aukcji wynosi 5% od ceny netto + VAT (23 %) od każdego zgłoszonego i/lub skatalogowanego konia, który zostanie sprzedany, zgodnie z Warunkami Aukcji ogłoszonymi przez Organizatora. Organizator jest uprawniony do potrącenia przysługującej mu prowizji od sprzedaży konia z ceną sprzedaży konia.
 11. Sprzedawcy uczestniczący w aukcji pragnący otrzymać od PKWK fakturę VAT drogą elektroniczną powinni podać dane i NIP firmy oraz wypełnić oświadczenie o akceptacji otrzymywania faktur wysyłanych drogą elektroniczną. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik.
 12. Wpisowe będzie płatne na konto PKWK – Bank Gospodarstwa Krajowego, IBAN: PL 10 1130 1017 0020 1235 1420 0008, SWIFT IBIC): GOSKPLPW – po zakwalifikowaniu konia na którąkolwiek z Aukcji.
 13. Brak wpłaty wpisowego do dnia 2 lipca 2021 r. będzie skutkować wykreśleniem konia z listy aukcyjnej.
 14. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów wpisowego, jeśli koń zostanie wycofany z Aukcji.
 15. W przypadku braku ofert zakupu konkretnego konia wpłacone wpisowe wystawcy przechodzi na korzyść Organizatora.
 16. Po zakwalifikowaniu konia do sprzedaży w danej Aukcji właściciel konia podpisze z Organizatorem stosowną umowę pośrednictwa sprzedaży. Umowa wejdzie w życie nie wcześniej niż w chwili wniesienia wpisowego na konto Organizatora.
 17. UWAGA ! Zakwalifikowanie konia/koni do Aukcji Pride of Poland lub Aukcji Summer Sale upoważnia właściciela konia/koni w ramach wpisowego do uzyskania maksymalnie 2 (dwóch) miejsc na Aukcję, niezależnie od ilości zakwalifikowanych koni danego właściciela do którejkolwiek z Aukcji.
  W przypadku utrzymującego się w okresie odbywania Aukcji zagrożenia epidemiologicznego z powodu COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian odnośnie do liczby uczestników biorących udział w Aukcji, zgodnie ze stosownymi wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi. W przypadku ustania zagrożenia COVID-19, Organizator może podjąć decyzje o zwiększeniu ilości osób uczestniczących w Aukcji.
 18. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia uzupełnień lub zmian postanowień Regulaminu Zgłaszania Koni nie później jednak niż do dnia 31 lipca 2021 roku stosownymi wytycznymi.

 

Prezes PKWK

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KONIA NA PRIDE OF POLAND / SUMMER SALE ARABIAN HORSE – JANÓW PODLASKI 2021