Warunki aukcji

Pride of Poland 2021, Summer Sale 2021

 

Organizatorem aukcji „Pride of Poland” odbywającej się w dniu 15 sierpnia 2021 roku oraz aukcji ”Summer Sale” odbywającej się w dniu 16 sierpnia 2021 roku na terenie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim (Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski) jest Polski Klub Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie (ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa) – dalej jako „Organizator” lub „PKWK”.

Niniejsze Warunki Aukcji (Warunki Sprzedaży lub Dzierżawy) odnoszą się zarówno do aukcji „Pride of Poland” odbywającej się w dniu 15 sierpnia 2021 roku jak i do aukcji ”Summer Sale” odbywającej się w dniu 16 sierpnia 2021 roku na terenie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, które dalej zwane są łącznie jako „Aukcja” lub „Licytacja”.

Udział w Aukcji (Licytacji)

 1. W Aukcji mogą uczestniczyć na równych prawach osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.
 2. Aby wziąć udział w Aukcji należy (spełnić łącznie):
  1. zarejestrować się, wypełniając oficjalny formularz rejestracyjny w celu otrzymania indywidualnej tabliczki z numerem oferenta;
  2. wpłacić wadium w wysokości 2.000,00 EUR (słownie: dwa tysiące euro) lub 9.000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych) na rachunek :  

dla płatności w EUR – Nr konta (IBAN):

PL 80 1130 1017 0020 1235 1420 0009 SWIFT (BIC): GOSKPLPW

dla płatności w PLN – Nr konta (IBAN):

10 1130 1017 0020 1235 1420 0008

lub w biurze Aukcji umiejscowionym na terenie Stadniny Koni w Janowie wyłącznie w dniach 13-15 sierpnia 2021 roku, najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem Aukcji (Organizator musi fizycznie dysponować wadium przed rozpoczęciem Aukcji);

 1. podać dokładne dane osobowe i przedstawić dokument tożsamości lub dokumenty potwierdzające status prawny (w szczególności odpis z odpowiedniego urzędowego rejestru oraz niezbędne pełnomocnictwa);
 2. wyrazić zgodę (podpisując stosowne oświadczenie) na przetwarzanie przez PKWK danych osobowych uczestnika aukcji celem udziału w Aukcji;
 3. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Warunkami Aukcji i ich akceptacją. Akceptacja Warunków Aukcji stanowi jednocześnie akceptację Wzoru umowy sprzedaży lub dzierżawy i postanowień umownych

UWAGA !

Wpłata wadium upoważnia licytującego do zakupu maksymalnie 2 (dwóch) miejsc w trakcie Aukcji tj. dla licytującego i dla 1 (jednej) osoby towarzyszącej. Dokonanie rezerwacji miejsc odbywa się wyłącznie drogą e-mail. Zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail: rezerwacja@pkwk.org wraz z podaniem danych osobowych/danych firmy i/lub reprezentowanej stadniny.  

W przypadku utrzymującego się w okresie odbywania Aukcji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników Aukcji, zgodnie ze stosownymi  wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi. W przypadku wprowadzenia takiego ograniczenia o dopuszczeniu do udziału w Aukcji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zaleca się dokonać wpłaty wadium ze stosownym wyprzedzeniem (najszybciej jak to możliwe), celem zagwarantowania udziału w Aukcji.     

 1. Organizator zapewni również możliwość uczestnictwa w Aukcji przez Internet „online” lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Aby wziąć udział w Aukcji „online” lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (tj. telefonicznie) uczestnicy Aukcji powinni (spełnić łącznie):
  1. przesłać formularz rejestracyjny do udziału w licytacji „online” lub telefonicznej wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość danego uczestnika Aukcji na adres e-mail: zgloszenia@pkwk.org Organizatora, najpóźniej na 5 dni przed dniem Aukcji. Organizator może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny sposób np. listownie lub pocztą kurierską;
  2. wpłacić wadium w wysokości 2000,00 EUR (słownie: dwóch tysięcy euro) lub 10000,00 EUR* (słownie: dziesięć tysięcy euro) dotyczy uczestników, którzy dotychczas nigdy nie uczestniczyli w Aukcjach na rachunek:

dla płatności w EUR – Nr konta (IBAN):

PL 80 1130 1017 0020 1235 1420 0009 SWIFT (BIC): GOSKPLPW

dla płatności w PLN – Nr konta (IBAN):

10 1130 1017 0020 1235 1420 0008

najpóźniej na 2 dni przed dniem Aukcji;

  1. podać dokładne dane kontaktowe email na który zostanie przesłana instrukcja uczestnictwa w Aukcji drogą „online”;
  2. wskazać w formularzu rejestracyjnym do udziału w licytacji telefonicznej wybrane konie (lub konia), które zamierza licytować oraz numer telefonu, pod który pracownik Organizatora połączy się z licytującym przed rozpoczęciem Aukcji wybranych koni (lub konia). Rozmowa odbywać się będzie w języku angielskim. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w Aukcji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez licytującego numerem telefonów (w razie problemów Organizator podejmie co najmniej trzy próby połączenie się z licytującym, próby połączeń będą rejestrowane). Organizator zastrzega, że będzie rejestrował i archiwizował rozmowy telefoniczne z licytującym, na co licytujący wyraża zgodę w formularzu. W przypadku nie wyrażenia zgody na nagrywanie, Organizator ma prawo odmówić licytującemu wzięcia udziału w Aukcji w drodze licytacji telefonicznej;
  3. wyrazić zgodę (podpisując stosowne oświadczenie) na przetwarzanie przez PKWK danych osobowych licytującego celem udziału w Aukcji;
  4. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Warunkami Aukcji i ich akceptacją. Akceptacja Warunków Aukcji stanowi jednocześnie akceptację Wzoru umowy sprzedaży/dzierżawy i postanowień umownych.
 1. Wpłata wadium umożliwia wzięcie udziału w licytacji każdego konia. Wpłacając wadium, uczestnik licytacji akceptuje niniejsze Warunki Aukcji i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Wpłacone wadium w razie braku przesłanek do jego zatrzymania zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia jednego konia.
 3. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 7 dni) po zakończeniu Aukcji, jeśli zakup nie zostanie zrealizowany i nie istnieją przesłanki do jego zatrzymania. Zwrot wadium dokonany zostanie zgodnie ze sposobem jego wpłaty (przelew bankowy). Koszty operacji są pokrywane przez uczestnika Aukcji.
 4. Aukcja prowadzona w trybie online odbywać się będzie pod linkiem przesłanym przez Organizatora w instrukcji uczestnictwa w Aukcji drogą „online” z prezentacją koni na żywo, a jej rozpoczęcie planowane jest przez Organizatora o godzinie 15.00 w dniu 15 sierpnia 2021 roku. Organizator zastrzega możliwość zmiany godziny rozpoczęcia Aukcji i poinformowania o tym uczestników Aukcji.
 5. Wpłacone wadium upoważnia do zakupu (lub dzierżawy) tylko jednego konia. Przy zakupie (lub dzierżawie) kolejnego konia, mogą być wymagane dodatkowe gwarancje ustanowione na rzecz Organizatora. Ewentualny zwrot wadium nastąpi na zasadach analogicznych jak w ust. 6 powyżej.
 6. Aukcja odbywa się w systemie licytacji jawnej, a jej rozpoczęcie planowane jest przez Organizatora o godzinie 15.00 w dniu 15 sierpnia 2021 roku oraz o godzinie 12.00 w dniu 16 sierpnia 2021 roku. Organizator zastrzega możliwość zmiany godziny rozpoczęcia Aukcji i poinformowania o tym uczestników Aukcji najpóźniej na 2 (dwie) godziny przed planowanym rozpoczęciem Aukcji.

Licytacja i sprzedaż koni

 1. Licytacja będzie prowadzona w sposób wskazany w niniejszych Warunkach Aukcji, systemem zwyczajowo przyjętym na aukcjach sprzedaży koni. Licytacja będzie prowadzona w walucie euro. Minimalna kwota postąpienia wynosi: 1000,00 EUR (słownie: tysiąc euro) dla aukcji Pride of Poland oraz 500,00 EUR (słownie: pięćset euro) dla aukcji Summer Sale, jednak pozostawia się Organizatorowi prawo zmiany kwoty postąpienia w trakcie Aukcji przez Aukcjonera, wówczas wiążąca dla uczestników Aukcji jest kwota postąpienia ogłoszona przez Aukcjonera i nie może być ona obniżona bez zgody Aukcjonera.
 2. Aby oferta była skuteczna, konieczne jest licytowanie z wykorzystaniem tabliczki dostarczanej przez Organizatora przy rejestracji uczestnika w biurze Aukcji lub telefonicznie zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3. Oferty złożone w inny sposób nie będą brane pod uwagę. Organizator zastrzega możliwość zmiany w w/w zakresie i prowadzenia Aukcji za pomocą kart aukcyjnych (elektronicznie). W przypadku zmiany, każdy uczestnik Aukcji zostanie poinstruowany o sposobie korzystania z karty aukcyjnej podczas rejestracji w Biurze Aukcji przez personel wskazany przez Organizatora.
 3. Każdy koń posiada cenę minimalną (rezerwową) wyznaczoną przez właściciela i może zostać sprzedany (wydzierżawiony) nabywcy za najwyższą cenę wylicytowaną, nie niższą od ceny minimalnej (rezerwowej), chyba że ogłoszone zostanie inaczej (wyrażona będzie zgoda właściciela na zaoferowaną cenę). Osiągnięcie ceny minimalnej ogłaszane jest przez prowadzącego Aukcję po zakończeniu danej licytacji (danego Lotu) lub w jej trakcie podczas prezentacji konia.
 4. Cena nabycia (lub dzierżawy), będąca najwyższą ofertą ogłoszoną przez prowadzącego Aukcję, jest ostateczną ceną netto, nie podlega negocjacjom i zostanie powiększona o podatek VAT w obowiązującej wysokości (8 procent lub 23 procent). Kwota podatku VAT zostanie zwrócona nabywcom, którzy:
  1. posiadają numer rejestracyjny VAT w Unii Europejskiej i potwierdzą wewnątrzwspólnotową dostawę odbieranych koni,
   albo
  2. przedstawią dokumenty wywozowe, potwierdzające wywóz zakupionych koni poza terytorium Unii Europejskiej, konieczne dla potraktowania sprzedaży jako export, pod warunkiem, że procedura celna wywozu będzie miała początek na terenie Polski i zamknięta zostanie w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia dokonania pełnej płatności za zakupione konie.
 1. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży (lub dzierżawy). Przybicie przez aukcjonera ceny jest równoznaczne z nieodwołalnym zawarciem umowy sprzedaży (lub dzierżawy).
 2. Oferta złożona w toku Aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą, chyba że licytant, który złożył ofertę najkorzystniejszą odmówi zawarcia umowy przedłożonej przez Organizatora tuż po wygraniu licytacji (po przybiciu), wówczas wiążąca pozostaje oferta złożona przez licytanta poprzedzającego ofertę najkorzystniejszą. Licytant ten zobowiązany jest do podpisania Umowy przedłożonej przez Organizatora, pod rygorem utraty wadium i dalszych konsekwencji, o których mowa w ust. 31 i 31.
 3. Prowadzący Aukcję ma prawo do odmowy przyjęcia dowolnej oferty lub unieważnienia dowolnej licytacji bez podania przyczyny.
 4. W razie powstania jakiegokolwiek sporu pomiędzy dwoma lub więcej oferentami, przeprowadzana jest licytacja dodatkowa tj.: licytacja realizowana począwszy od najwyższego poziomu oferty osiągniętego przed zaistnieniem sporu, lub spór taki zostanie rozstrzygnięty w inny sposób przez prowadzącego Aukcję.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania jednego lub więcej koni z Aukcji przed jej rozpoczęciem lub w czasie jej trwania bez podania przyczyny, a także dopuszcza możliwość powtórnej licytacji konia, na którego nie została zawarta umowa sprzedaży (lub dzierżawy) podczas pierwszej licytacji (np. nie została osiągnięta cena minimalna/rezerwowa).
 6. Nad prawidłowością przebiegu licytacji czuwać będzie notariusz obecny przez cały czas trwania Aukcji.

Opis i kwestie zdrowotne

 1. Każdy koń wystawiony do sprzedaży ma potwierdzony rodowód, posiada paszport i jest zarejestrowany w Polskiej Księdze Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi. Każdy koń oferowany na Aukcji posiada aktualne szczepienia przeciwko grypie.
 2. Każdy koń oferowany na Aukcji został poddany weterynaryjnemu badaniu ogólnego stanu zdrowia – na życzenie nabywcy lekarz weterynarii przedłoży stosowne zaświadczenie.
 3. Każda klacz opisana jako „źrebna” posiada certyfikat hodowlany oraz oświadczenie lekarza weterynarii w formie pisemnej potwierdzające ciążę z datą badania. Certyfikat taki wraz z jego kopią jest dostępny do wglądu w Biurze Aukcji. Organizator, jeśli nie uzyska certyfikatu hodowlanego klaczy przed rozpoczęciem licytacji, zastrzega sobie prawo do ogłoszenia, że certyfikat taki nie został przedstawiony, ale klacz była zaźrebiana.
 4. Każdy koń płci męskiej opisany niezgodnie ze stanem faktycznym, tzn. jako „ogier” w przypadku wnętra jedno lub obustronnego, podlega zwrotowi, chyba że zostało to zaznaczone w opisie.
 5. Każdy koń „tkający”, „wędrujący po boksie” podlega zwrotowi, chyba że narowy te zostały zaznaczone w opisie.
 6. Zastrzega się, że nabywca ma prawo do zwrotu zakupionych koni z powodu wymienionych w ust. 24 narowów pod warunkiem, iż: w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wydania konia, Organizator otrzyma pisemny wniosek ze strony nabywcy z prośbą o dokonanie oględzin zakupionego konia, u którego stwierdza się któryś z powyższych narowów lub aby stwierdzić, że koń nie został prawidłowo opisany zgodnie z niniejszymi warunkami.
 7. Każdy koń, u którego wyniki testów krwi wykluczą możliwość wysyłki eksportowej, podlega zwrotowi.

Obowiązki nabywcy (lub dzierżawcy)

 1. Nabywca (lub dzierżawca) każdego konia zobowiązany jest:
  1. podać dokładne dane osobowe i przedstawić dokument tożsamości lub dane rejestrowe potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (aktualny wypis z rejestru);
  2. podpisać umowę przedłożoną przez Organizatora tuż po wygraniu licytacji (po przybiciu) i uzyskaniu prawa do nabycia (lub dzierżawy) – Wzór umowy sprzedaży/dzierżawy na wniosek uczestnika Aukcji zostanie mu przedłożony w biurze Aukcji lub przesłany via e-mail;
  3. wpłacić całkowitą cenę brutto za zakup (lub dzierżawę) danego konia pomniejszoną o wpłacone wadium, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego (Wystawcy) podany w umowie sprzedaży (dzierżawy), niezwłocznie po wygraniu licytacji: (i) w ciągu 5 (pięciu) dni licząc od daty sprzedaży (tylko nabywcy krajowi); (ii) w ciągu 5 (pięciu) dni licząc od dnia uzyskania wyników badań weterynaryjnych umożliwiających wysyłkę konia za granicę (tylko nabywcy zagraniczni). Przedłużenie terminu płatności może mieć miejsce wyłącznie na podstawie nieodwołalnej, bezwarunkowej gwarancji bankowej płatnej na pierwsze żądanie Sprzedającego (Wystawcy), przedłożonej przez nabywcę, na całą należną kwotę;
  4. zobowiązać się do pokrycia wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem koni po Aukcji z uwzględnieniem kosztów przebywania w stajni, jak również kosztów transportu wywozowego wraz z kosztami wysyłki próbek krwi lub surowicy do laboratoriów wykonujących testy, innych wymaganych kosztów weterynaryjnych, kosztów związanych z odprawą celną, itp.;
  5. odebrać każdego konia nabytego podczas Aukcji na własny koszt, w dniu i w miejscu określonym ze Sprzedającym/Wydzierżawiającym konia.
 1. Jeżeli nabywca nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w ust. 27:
  1. traci wadium bez możliwości jego zwrotu ani negocjacji;
  2. traci prawo do konia, tak jak w przypadku rezygnacji z zakupu/dzierżawy;
  3. każdy koń i jego potomstwo urodzone po Aukcji z klaczy opisanej jako „źrebna” może być sprzedawane po raz kolejny. W każdym przypadku sprzedaż może nastąpić od razu lub później podczas aukcji publicznej lub w sprzedaży bezpośredniej;
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia danych takiego nabywcy, na co nabywca wyraża zgodę.
 1. Prawny tytuł własności dotyczący zarówno konia nabywanego, jak i jego potomstwa urodzonego po Aukcji z klaczy opisanych jako „źrebne” nie zostanie przeniesiony na nabywcę do momentu opłacenia całej należnej kwoty wraz z wszystkimi pozostałymi wydatkami brutto, związanymi z obecnie obowiązującymi Warunkami Aukcji lub innych opłat należnych Sprzedającemu (Wystawcy) i/lub Organizatorowi.
 2. Ryzyko związane z nabywanymi końmi i potomstwem urodzonym po Aukcji przenoszone jest na nabywcę z chwilą dokonania przybicia (ogłoszenia nabycia przez prowadzącego Aukcję) podczas licytacji.
 3. Jeśli nabywca odmówi zapłacenia należności dotyczących któregokolwiek konia w terminie podanym w niniejszych Warunkach Aukcji, zarówno sprzedający konia, jak i Organizator, mają prawo niezależnie od innych uprawnień domagać się zapłaty od nabywcy, a także wykorzystać wszelkie możliwości prawne w celu uzyskania takiej zapłaty. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia danych takiego nabywcy, na co nabywca (uczestnik Aukcji) wyraża zgodę.
 4. Odbiór zakupionego konia z miejsca Aukcji jest możliwy jedynie w przypadku uiszczenia całkowitej ceny zakupu konia w formie potwierdzonego przelewu pieniężnego na rachunek Sprzedającego.
 5. Zaraz po zakończeniu Aukcji wszystkie sprzedane konie zostaną przetransportowane z powrotem do stajni sprzedających i przebywać tam będą na ryzyko nabywcy w okresie do 14 dni po sprzedaży. Dalsze przebywanie konia w stajniach sprzedającego jest możliwe za dodatkowym kosztem nabywcy w kwocie 12 EUR za każdy dzień.
 6. Inne rozwiązania dotyczące transportu lub utrzymania koni po czasie określonym w ust. 32 mogą zostać uzgodnione bezpośrednio pomiędzy nabywcą a sprzedającymi konia na podstawie odrębnych umów lub porozumień.

Ubezpieczenie

 1. Ubezpieczenie na wypadek śmierci obejmuje każdego konia do wysokości ceny zakupu w momencie dokonania przybicia. Ubezpieczenie pozostanie w mocy do czasu, aż nabywca podpisze umowę sprzedaży lub do północy pierwszego dnia roboczego po dacie przybicia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej i co zobowiązuje nowego właściciela do zapewnienia ciągłości polisy, jeśli taka jest jego wola.

Uwagi dla nabywców

 1. Każdemu nabywcy (lub dzierżawcy) usilnie zaleca się dokładne obejrzenie koni przed zakupem. Każdy koń sprzedawany jest w stanie z dokonanych oględzin i pod żadnym warunkiem dotyczącym sprzedaży nie gwarantuje się, że dany koń spełnia określone wymagania co do jakości, nadaje się do treningu, lub do innych potencjalnie zakładanych przez nabywcę celów.
 2. Oględzin koni można dokonać w stajni od godz. 9.00 w dniu Aukcji (każdej z Aukcji), do jednej godziny przed rozpoczęciem licytacji.
 3. Wszystkie konie sprzedawane (lub wydzierżawiane) są na Warunkach Aukcji określonych przez Organizatora w niniejszych postanowieniach. Wszelkie oświadczenia i korekty dotyczące danych w katalogu ogłoszone podczas Aukcji pozostają w mocy i w związku z tym wszyscy nabywcy (dzierżawcy) są zobowiązani do obecności na początku licytacji danego konia w celu poznania wszystkich komunikatów dotyczących tego konia.

 

Odpowiedzialność za konie

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenach aukcyjnych podczas trwania Aukcji i imprez z nią związanych czynią to na własne ryzyko. Organizator Aukcji nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody na zdrowiu czy mieniu poniesione przez te osoby podczas trwania Aukcji lub imprez z nią związanych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadnego konia ani za żadne szkody wyrządzone koniom i za żadne kontuzje, jakie odniosą podczas przybywania na terenie Aukcji.
 3. Właściciel ponosi odpowiedzialność za poszkodowanie koni w wyniku choroby, wypadku lub z innych przyczyn, od momentu przyjazdu na miejsce Aukcji i podczas całego pobytu na miejscu, chyba że dany koń zostanie sprzedany, w wyniku czego ryzyko związane z końmi przechodzi na nabywcę wraz z uderzeniem młotka.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin poszczególnych lub wszystkich koni wwożonych i/lub stacjonujących na teren Aukcji i do nie przyjęcia lub odizolowania każdego konia uznanego za nie nadającego się do sprzedaży z jakiegokolwiek powodu. Organizator nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w związku z dokonaniem oględzin, wycofaniem lub odizolowaniem danego konia.

Udział w Aukcji przez pełnomocnika/agenta

 1. Jeżeli pełnomocnik uczestniczący w Aukcji zawiera w imieniu Kupującego/dzierżawcy umowę, nie mając umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta. Potwierdzenie przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta, musi nastąpić niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni od żądania złożenia takiego potwierdzenia przez sprzedającego lub wydzierżawiającego. W braku potwierdzenia przyjmuje się, że pełnomocnik działał w imieniu własnym i dokonał zakupu/dzierżawy na własny rachunek i jest zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty ceny sprzedaży (lub czynszu dzierżawy), którą zaoferował w trakcie Aukcji, w umownym terminie. Postanowienia art. 103 3 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
 2. W przypadku nieodebrania Konia, nieuregulowania należności w uzgodnionych terminach lub niedotrzymania innych warunków określonych w umowie, Sprzedający (Wydzierżawiający) ma prawo wstrzymać wydanie konia i/lub odstąpić od umowy oraz obciążyć kupującego (dzierżawcę) wszelkimi kosztami z tego wynikającymi, takimi jak koszty utrzymania konia oraz karą umowną w wysokości 30% wartości niezrealizowanej umowy. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie zarówno do kupującego (dzierżawcy) działającego przez pełnomocnika, jak i uczestniczącego w Aukcji osobiście.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki Aukcji są regulowane wyłącznie przez prawo polskie. W sprawach nieuregulowanym zastosowanie znajdują przepisy polskiego kodeksu cywilnego (w tym Organizator dopuszcza warunkową cesję praw z umów sprzedaży pod warunkiem spełnienia się stosowanych, indywidualnie określonych warunków zawieszających i zgody sprzedającego). Wyłączną jurysdykcję posiadają polskie sądy powszechne. Sądem miejscowo właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Aukcją jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia uzupełnień lub zmian postanowień Warunków Aukcji nie później jednak niż na 3 (trzy) dni przed planowanym terminem Aukcji.